Zjawisko księgarni prawicowych

 

W Polsce istnieje wiele księgarń. Jak pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, księgarnie dzieliły się na te, w których można było kupić podręczniki i takie, gdzie nie było podręczników, ale znajdowały się tam same bardziej fachowe, bliżej nieokreślone wtedy dla mnie książki. Myślałem wówczas, że to jedyne takie rozróżnienie w świecie książek.

Księgarnia miejscem spotkań i zrozumienia

księgarnia prawicowaRzeczywiście, teraz już wiem, że istnieją księgarnie tematyczne, branżowe, wydawnicze i że ich podział w sensie specjalistycznym przebiega głównie wzdłuż podziału na rodzaj ksiegarni (np. księgarnia muzyczna), tematykę (np. społeczno-polityczna), oraz ze względu na formę sprzedaży: księgarnia stacjonarna, kolporterska, wysyłkowa lub internetowa. Ostatnie lata pokazują, że księgarnie mogą dzielić się także na podrzędne kategorie, względem wyżej wymienionych: stąd np. terminy księgarnia prawicowa, czy księgarnia lewicowa. Polaryzacja polskiego społeczeństwa jest widoczna chociażby na przykładzie księgarni i podziału na wyznawaną ideologię polityczną, stąd podział na księgarnie prawicowe i księgarnie lewicowe. Księgarnie prawicowe w swoim asortymencie posiadają klasykę myśli politycznej z nurtu, z którym się utożsamiają, aktualną publicystykę nawiązującą do prawicowej myśli oraz czasopisma. Współczesne księgarnie prawicowe to nie tylko miejsce zakupu konkretnej książki, ale także kąt dla wspólnej debaty środowisk prawicowych i miejsce spotkań jego przedstawicieli.

Poza tym, że miejsca o powyższym charakterze są pewnego rodzaju punktem zbornym środowisk o charakterze prawicowym to są to również miejsca o dużym walorze edukacyjnym. Księgarnie tego typu zbierają codziennie publicystykę, beletrystykę i książki teoretyczne, które uważają za prawicowe. Tego typu miejsca mogą być źródłem zrozumienia ideologii tego skrzydła ideologicznego.